Zakres świadczonych usług

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie  wykonuje usługi w zakresie:

 • zagospodarowania odpadów oraz utrzymania czystości i porzadku
 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę ( ujmowanie, uzdatnianie, zakup i dostarczanie wody)
 • odprowadzania ścieków,
 • eksploatacji urządzeń niezbędnych  dla działalności związanej z gospodarka wodno-ściekową, tj. konserwacja, remonty bieżące i modernizacja obiektów, instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • podłączeń odbiorców do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacji i wymiany wodomierzy,
 • wydawania ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • zawierania umów z odbiorcami wody oraz dostawcami ścieków,
 • opiniowania planów zagospodarowania i projektów technicznych,
 • utrzymania czystości i porządku,  zieleni, sprzątania, odśnieżania i zimowego utrzymania ulic, dróg, placów i chodników,
 • modernizacji, remontów oraz eksploatacji w zakresie dróg, ulic, placów, chodników, przepustów, mostów i urządzeń drogowych,
 • transportowo-sprzętowym,
 • wykonywania robót inżynieryjnych, sanitarnych, wodociągowych oraz innych robót remontowo-budowlanych,

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP